Pojmovnik

A  B  Č  D  F  G  H  I  J  K  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

A

 

Aktualna vrijednost mirovine - prosječna vrijednost mirovine za jednu godinu mirovinskog staža; aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja 2009. iznosi 58,37 kn.

 

Aktuarska računica - metoda računanja koja se koristi u mirovinskom osiguranju radi različitih procjena, osobito se koristi za određivanje svote mirovine iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, na drugoj i trećoj razini mirovinskog sustava.

 

Aktuarski pravedan prinos (Actuarially fair return) – plan osiguranja prema kojemu se u prosjeku uplaćuje jednak iznos koji se dobiva nakon isteka osiguranja.

 

Aktuarski pravedna premija osiguranja (Actuarially fair insurance preminum) – premija osiguranja za određeno vremensko razdoblje koja je jednaka očekivanim isplatama za isto vremensko razdoblje.

 

Asimetrična informacija (Asymmetric information) – situacija u kojoj jedna strana u ekonomskoj transakciji ima bolje informacije o dobru ili usluzi kojom se trguje nego druga strana.

 

B

 

Banka skrbnik (Custodian Bank) – depozitna banka koja čuva imovinu mirovinskih fondova, obavještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFA), Središnji registar osiguranika (REGOS), mirovinska društva i javnost o poslovanju fonda.

 

Č

 

Član fonda – osiguranik prijavljen obveznom fondu ili osoba koja je pristupila dobrovoljnom fondu na temelju sklopljenog ugovora.

 

Članovi obitelji osiguranika - krug srodnika osiguranika ili korisnika mirovine koji su osigurani na obiteljsku mirovinu za slučaj njegove smrti; na obiteljsku mirovinu osigurani su i članovi osobe osigurane u određenim okolnostima, ako do smrti te osobe dođe u okolnosti određenoj zakonom.

 

D

 

Deficit - višak rashoda nad prihodima u određenom vremenskom razdoblju.

 

Diskontna stopa (Discount rate) – kamatna stopa koja se primjenjuje za izračunavanje sadašnje vrijednosti.

 

Diskontni faktor (Discount factor) – broj kojim se mora podijeliti iznos budućeg dohotka kako bi se izračunala njegova sadašnja vrijednost. Ako je kamatna stopa r, a dohodak se dobiva u T budućih razdoblja, diskontni je faktor (1+r)T.

 

Dobrovoljno mirovinsko društvo - osniva dobrovoljni mirovinski fond i njime upravlja.

 

Dobrovoljni mirovinski fondovi - specijalizirani otvoreni investicijski fondovi  koji jednako kao i obvezni mirovinski fondovi imovinu mogu ulagati u određene vrste manje rizičnih programa.

 

Dobrovoljni mirovinski program - izjava osiguravatelja kojom se obvezuje da će članovima dobrovoljnoga mirovinskog fonda osigurati isplatu mirovine i druge vrste mirovinskih davanja dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a ta izjava mora sadržavati postupak za određivanje mirovinske isplate, učestalost i trajanje isplata, te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o pristupanju dobrovoljnom mirovinskom programu.

 

Dodatak na mirovinu - poseban dodatak koji se određuje i isplaćuje korisnicima mirovina koji pravo na mirovinu ostvaruju od 1. siječnja 1999. i kojima je mirovina određena primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju. Ovaj dodatak određuje i isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) po službenoj dužnosti na temelju Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 79/07). Dodatak na mirovinu određuje se u rasponu od 4% do 27% od iznosa mirovine, zavisno od godine u kojoj je ostvareno pravo na mirovinu. Na mirovine ostvarene u 2008. godini dodatak se određuje u visini od 25,9%, u 2009. godini - 26,4%, a od 2010. i u narednim godinama - 27%.

 

Dodatna mirovina - starosna mirovina ili invalidska i obiteljska mirovina, a koje su predviđene pravilima dodatnog mirovinskog osiguranja uspostavljenog prema Zakonu, sa svrhom da upotpuni davanja koja se ostvaruju iz obveznog mirovinskog osiguranja.

 

Društvo za upravljanje mirovinskim fondom - društva za upravljanje mirovinskim fondovima su pravne osobe (d.o.o. ili d.d.) kojima je predmet poslovanja osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima. Društva za upravljanje mirovinskim fondovima mogu biti obvezna (2. stup mirovinskog sustava) i dobrovoljna (3. stup mirovinskog sustava). Obvezno mirovinsko društvo može osnovati i upravljati samo jednim mirovinskim fondom, a temeljni kapital tog društva mora iznositi najmanje 40 milijuna kuna dok jedno dobrovoljno mirovinsko društvo može osnovati više otvorenih i zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova, a temeljni kapital mora iznositi najmanje 15 milijuna kuna.

Osnivači mirovinskog društva moraju od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dobiti odobrenje za osnivanje mirovinskog fonda i obavljanje poslova upravljanja mirovinskim fondom (odobrenje za rad).

 

Dodatni mirovinski sustav - svako dobrovoljno mirovinsko (strukovno) osiguranje uspostavljeno u skladu sa Zakonom sa svrhom osiguranja dodatne mirovine radnicima zaposlenim kod poslodavca, članovima sindikata ili članovima udruge samostalne djelatnosti.

 

Doprinosi - određeni dio plaće ili prihoda koji se uplaćuje radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja. Visina doprinosa definirana je za uplate u obvezne mirovinske fondove u visini 5% od bruto plaće, dok se u dobrovoljne mirovinske fondove mogu uplaćivati sredstva prema visini i dinamici koje određuje član osobno. Visina mirovine nije unaprijed određena, već ovisi o visini uplaćenih doprinosa te o prinosu od ulaganja uplaćenih doprinosa.

 

Državna poticajna sredstva - iznos kojim država stimulira dobrovoljnu mirovinsku štednju.

 

F

 

Financiranje kapitalizacijom - metoda financiranja mirovinskog osiguranja prema kojoj se iz uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje akumulira kapital osiguranika iz kojeg će se kasnije isplaćivati njegova mirovina.

 

Financiranje mirovinskog osiguranja - Način prikupljanja sredstava isplatu mirovina; može biti na temelju doprinosa osiguranika, poslodavca i drugih iz državnog proračuna ili mješovito (iz doprinosa i iz proračuna); financiranje može biti i tekuće naravi (u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti) ili kapitalizacijom (u mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje).

 

Fond mirovinskog osiguranja (Social Security Trust Fund) - fond u kojemu se akumuliraju viškovi mirovinskog osiguranja radi isplate budućih mirovina.

 

Formula za izračun mirovine - 1. Način na koji se određuje mirovina prema zakonodavstvu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti: svota mirovine je umnožak osobnih bodova i aktualne vrijednosti mirovine. 2. Način na koji se određuje mirovina prema zakonodavstvu obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje: svota mirovine se određuje na temelju svote prikupljene na osobnom računu, starosti i spola člana mirovinskog fonda, te oblika i vrste mirovine, uz primjenu aktuarske računice.

 

G

 

Generacijska solidarnost - u mirovinskom osiguranju znači da se sadašnje mirovine isplaćuju iz doprinosa koje uplaćuju sadašnji obveznici uplate doprinosa.

 

Generacijsko računovodstvo (Generational accounting) – metoda mjerenja stanja državne fiskalne politike kojom se uzima u obzir sadašnja vrijednost svih davanja i primanja članova svake generacije.

 

Gubitak sposobnosti za rad - trajno stanje nemogućnosti obavljanja bilo kakvog posla (opća nesposobnost za rad).

 

H

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih ustanova (HANFA) – nadzire i regulira hrvatsko tržište kapitala, burzu, ovlaštena društva, investicijske fondove, mirovinske fondove i osiguravajuća društva.

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) - nositelj i provoditelj mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti u Hrvatskoj; organiziran je kao javna ustanova sa Središnjom i područnim službama u sjedištima županija u Hrvatskoj.

 

I

 

Individualna kapitalizirana štednja - način financiranja mirovinskog osiguranja prikupljanjem i kapitaliziranjem doprinosa za mirovinsko osiguranje pojedinaca (u Hrvatskoj: II. i III. razina mirovinskog sustava); kapital osiguranika stvara se uplatama u mirovinske fondove i oplođivanjem tih uplata tijekom radnog vijeka.

 

Informativni prospekt - izjava mirovinskog društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu. Objavljuje se u dnevnom tisku najmanje jednom godišnje, a kod dobrovoljne mirovinske štednje, mora se uručiti osobi prije učlanjivanja u određeni dobrovoljni fond.

 

Interpersonalna preraspodjela  - plaćanje za drugog u sustavu solidarnosti.

 

Intertemporalna preraspodjela - plaćanja za vlastito osiguranje u budućnosti.

 

Invalid rada - osiguranik kod kojega je ustanovljena invalidnost na temelju koje je ostvario pravo na invalidsku mirovinu ili profesionalnu rehabilitaciju.

 

Invalidnost - stanje trajnog smanjenja ili gubitka sposobnosti za rad, na temelju kojega se stječe pravo na invalidsku mirovinu ili profesionalnu rehabilitaciju; utvrđuje se u posebnom postupku.

 

Invalidska mirovina - ostvaruje se na temelju trajnog gubitka ili smanjenja radne sposobnosti i navršenog određenog mirovinskog staža (bezuvjetno u pogledu mirovinskog staža u slučaju invalidnosti zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti); visina mirovine zavisi od plaće, dužine mirovinskog staža, starosti osiguranika, vrsti i uzroku invalidnosti a određuje se u 100%-tnoj svoti kod trajnog gubitka sposobnosti za rad odnosno u 80%-tnoj svoti kod smanjenja sposobnosti za rad.

 

Isplata mirovine - izvršavanje rješenja o pravu na mirovinu prema korisniku mirovine; isplata mirovina obavlja se u pravilu na teritoriju Republike Hrvatske, a u inozemstvu – u skladu s međudržavnim ugovorom ili na temelju reciprociteta; mirovina se može isplaćivati i osobi koju korisnik mirovine odredi (opunomoćenik); obustavlja se u povodu zapošljavanja korisnika mirovine, osim u slučaju invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (u tom se slučaju isplaćuje umanjena svota mirovine).

 

Izvanproračunski deficit - deficit koji nastaje zbog izvanproračunskih prihoda i rashoda.

 

J

 

Jamstveni polog - iznos na posebnom računu otvorenom u banci skrbniku na kojem obvezno mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova obveznog mirovinskog fonda. Sredstvima jamstvenog pologa mirovinsko se društvo osigurava da, u razdobljima kada ostvari prinos niži od zajamčenog, članovima fonda osigura razliku do zajamčenog prinosa.

 

Javne financije (public finance) - grana ekonomije koja se bavi analizom politike državnih prihoda i rashoda, odnosno proučava prirodu i učinke državnog korištenja fiskalnih instrumenata: oporezivanje i javnu potrošnju, uzimanje i davanje kredita, kupnje i prodaje na ime države, međusobne financijske odnose pojedinih državnih tijela, središnje države i lokalnih vlasti, način financiranja javnog ili zajedničkog dobra ili usluge, neophodne pojedincima, koje pružaju javne vlasti (npr. obrana, školstvo i zdravstvo).

 

Javno mirovinsko osiguranje (Public Pension Plan/Scheme) - nositelj osiguranja je javna ustanova, u Hrvatskoj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

 

K

 

Korisnik mirovine - osoba koja ima pravo na mirovinu i kojoj se isplaćuje mirovina.

 

M

 

Matična evidencija - evidencija koja registrira podatke o plaćama, mirovinskom stažu i druge osobne podatke o osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja u mirovinskom osiguranju.

 

Međugeneracijska preraspodjela - starije generacije (umirovljene prvih 30-ak godina od uvođenja sveobuhvatnog mirovinskog sustava) ostvaruju pozitivan transfer jer su plaćale doprinose po relativno nižim stopama, a primaju mirovine što se financiraju po mnogo većim stopama doprinosa koje terete sada zaposlene. Sadašnje (i buduće) generacije ostvaruju negativan životni  transfer jer  plaćaju visoke mirovinske doprinose, a ostvaruju nižu razinu mirovina od prijašnjih generacija (razina mirovina u odnosu na plaće).

 

Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju - ugovori između država kojima su uređeni uvjeti i postupak za ostvarivanje prava iz toga osiguranja za osobe na koje se odnose; u mirovinskom osiguranju ovi ugovori čine pravnu osnovu za ostvarivanje očekivanih prava iz inozemstva, kao i za korištenje stečenih prava izvan države u kojoj su prava ostvarena; Hrvatska primjenjuje u međudržavnim odnosima dvadeset i četiri ugovora o socijalnom osiguranju.

 

Međunarodno socijalno pravo – skup normi kojima je uređeno socijalno pravo međunarodnog porijekla; obično je u obliku dvostranih ili višestranih (regionalnih) međunarodnih ugovora, a obuhvaća još konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada; u Zapadnoj Europi od 1970-ih razvilo se posebno nadnacionalno socijalno pravo u sklopu Europske unije, a poslije Drugog svjetskog rata došlo je do posebne socijalne regulative u sklopu Vijeća Europe.

 

Mirovina - novčano periodično davanje s osnove mirovinskog osiguranja; isplaćuje se mjesečno unatrag.

 

Mirovinska jamstva - poseban račun u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) koji jamči isplatu mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje u slučaju insolventnosti mirovinskog osiguravajućeg društva.

 

Mirovinski faktor -veličina koja se uzima u obzir prigodom odlaska u mirovinu, a zavisi od vrste mirovine koja se ostvaruje; određuje se s 1 (za starosnu mirovinu) ili manje (0,7 – 1 za obiteljsku mirovinu, zavisno od broja korisnika te mirovine odnosno 0,8, 0,3333, 0,1667 ili 0,5 zavisno od vrste invalidske mirovine).

 

Mirovinski fond - posebno osnovan fond u koji osiguranici u sklopu druge i treće razine mirovinskog sustava uplaćuju svoje doprinose; mirovinski fond može biti obvezan (na drugoj razini) ili dobrovoljan (na trećoj razini) odnosno otvoren (za sve zainteresirane) ili zatvoren (samo za određenu skupinu zaposlenih ili pripadnika samostalnih djelatnosti).

 

Mirovinski staž - skupni naziv za staž osiguranja i ostale vidove staža (dokupljeni, pridodani – posebni staž); vremensko razdoblje za koje je osiguranik uplatio doprinose za mirovinsko osiguranje.

 

Mirovinski sustav teorijski određenih (utvrđenih) doprinosa (Notional Defined Contribution Plan - NDC) - sustav međugeneracijske solidarnosti, ali se iznos mirovine određuju samo s obzirom na očekivani (i na odgovarajući način indeksirani) kapital koji prikupi svaki sudionik tijekom svog radnog vijeka, te na (pretpostavljeni) povrat od tih doprinosa.

 

Mirovinski sustav utvrđenih doprinosa (Defined Contribution Pension Plan) - sustav kod kojeg se iznos mirovine pojedinca temeljni samo na iznosu doprinosa i povratu od prikupljenih doprinosa za mirovinsko osiguranje.

 

Mirovinski sustav utvrđenih naknada (Defined Benefit Pension Plan) – iznos mirovine pojedinca temeljni se na broju godina radnog iskustva i iznosu ostvarenih plaća.

 

Mirovinsko društvo - trgovačko društvo koje osniva i upravlja mirovinskim fondom na drugoj (obvezno mirovinsko društvo) ili na trećoj razini mirovinskog sustava (dobrovoljno mirovinsko društvo). U smislu Zakona o trgovačkim društvima osnovano u pravnom obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću.

 

Mirovinsko osiguranje – jedna od grana socijalnog osiguranja; s obzirom na trajanje razdoblja osiguranja, kao uvjeta za ostvarivanje prava (davanja) iz toga osiguranja i na trajanje korištenja prava, dugoročne je naravi (za razliku od na primjer zdravstvenog osiguranja koje je kratkoročne naravi); mirovinsko osiguranje je osiguranje za slučaj nastanka rizika starosti, invalidnosti ili smrti i smatra se jednom od osnova socijalne sigurnosti stanovništva.

 

Mirovinsko osiguravajuće društvo - trgovačko društvo koje isplaćuje mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje, u sklopu druge i treće razine mirovinskog sustava.

 

Mirovinski fondovi s kapitalnim pokrićem (Fully Funded) - mirovinski sustav u kojem se naknada pojedincima plaća iz pologa koji je formiran tokom njihovog radnog vijeka kao i iz prikupljenih kamata.

 

Model preklapajućih generacija (Overlapping generations model) – model koji uzima u obzir činjenicu da istodobno može postojati nekoliko različitih generacija.

 

Model životnog ciklusa (Life-cycle model) – ponašanje pojedinaca s obzirom na potrošnju i štednju tijekom dane godine, a posljedica je postupka planiranja kojim se uzimaju u obzir ekonomske okolnosti njihova životnog vijeka.

 

Moralni hazard (Moral Hazard) - ponašanje pojedinca određeno utjecajem činjenice da je osiguran. Ako ljudi znadu da su osigurani, možda će manje izbjegavati opasnosti jer osiguranje ublažava negativne posljedice njihova ponašanja.

 

N

 

Načela mirovinskog osiguranja - uzajamnost, solidarnost, nezastarivost prava, neotuđivost prava, zakonitost; načelo uzajamnosti i načelo solidarnosti temeljna su načela mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i u svojoj primjeni međusobno se dopunjuju; ova se načela najčešće koriste pri tumačenju i primjeni zakonodavstva o mirovinskom osiguranju.

 

Najniža mirovina - mirovina na koju osiguranik ima pravo ako mu je prosječna plaća na temelju koje su izračunati njegovi prosječni vrijednosni bodovi bila niža od 97% od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Od 1. srpnja 2009. najniža mirovina iznosi 56,59 kuna za jednu godinu mirovinskog staža.

 

Najviša mirovina - najviša svota do koje se može odrediti mirovina (prema plaći osiguranika) koja se ostvaruje prema općim propisima o mirovinskom osiguranju (mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti); uređena je posebnim zakonom, uz ograničenje prosječnih vrijednosnih bodova do 3,8 i bez ograničenja u visini mirovine prema mirovinskom stažu u odnosnom slučaju.

 

Naknada plaće - davanje koje se isplaćuje osiguraniku u određenim slučajevima, kada ne radi i ne prima plaću; u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti naknada plaće koristi se pri ostvarivanju prava na profesionalnu rehabilitaciju.

 

Naknada putnih troškova - davanje u sklopu mirovinskog osiguranja koje se ostvaruje u povodu ostvarivanja nekoga prava iz toga osiguranja; najčešće se priznaje osiguraniku koji je ostvario pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili osiguraniku koji je pozvan na pregled radi utvrđivanja invalidnosti u drugo mjesto.

 

Naknada zbog tjelesnog oštećenja - novčano davanje u sklopu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti koje se određuje i isplaćuje osiguraniku u povodu nastanka tjelesnog oštećenja, a svota zavisi od utvrđenog stupnja (postotka) tjelesnog oštećenja; može se ostvariti samo ako je tjelesno oštećenje nastalo kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

 

Nasljeđivanje sredstava na osobnom računu - ako član obveznog mirovinskog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva sa računa tog člana će se prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO). HZMO će tada odrediti obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. Ako član obveznog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana predmet su nasljeđivanja, prema Zakonu o nasljeđivanju. U slučaju smrti člana dobrovoljnog mirovinskog fonda, sredstva na osobnom računu isplaćuju se nasljedniku izravno i u cijelosti.

 

Nepovoljan izbor (Adverse Selection) - situacija koja nastaje kada neke oblike osiguranja kupuju upravo pojedinci koji će najvjerojatnije i ostvariti koristi od tog osiguranja.

 

Nevidljivi dug - sadašnja stvarna vrijednost obveza sustava mirovinskog osiguranja za zadovoljavanje prava koja će ostvarivati sada odraslo stanovništvo kada navrši dob potrebnu za umirovljenje (ili ga već ostvaruje ako je starije od te dobi) umanjena za sadašnju stvarnu vrijednost doprinosa za sustav mirovinskog osiguranja koji će biti izdvojeni prije dosezanja te dobi.

 

O

 

Obiteljska mirovina - pripada članovima obitelji umrlog osiguranika ili korisnika prava na mirovinu, a zasniva se na njihovom pravu na uzdržavanje od umrloga; određuje se od starosne ili invalidske mirovine koja bi umrlome pripadala ili je pripadala u trenutku smrti, a njezina visina zavisi i od broja članova obitelji koji je koriste (od 70% do 100%).

 

Obračunska jedinica - uplaćeni doprinosi u mirovinski fond, kao i preneseni računi u fond, konvertiraju se u obračunske jedinice. Za potrebe vrednovanja, svaka obračunska jedinica predstavlja proporcionalni udjel u neto ukupnoj imovini mirovinskog fonda. Ukupna vrijednost svih obračunskih jedinica mirovinskog fonda uvijek će biti jednaka ukupnoj neto imovinskoj vrijednosti fonda. Uplaćeni doprinosi i preneseni računi mogu se konvertirati u dijelove obračunskih jedinica i vrijednost imovine mirovinskog fonda i na računu člana može se izraziti u takvim dijelovima. Imovinska vrijednost mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice određivat će se sukladno s načelima vrednovanja koja se primjenjuju na imovinu i obveze fonda. HANFA donosi pravila kojima se utvrđuje način vrednovanja imovine i obveza mirovinskog fonda.

 

Obvezno mirovinsko društvo - osniva obvezni mirovinski fond i njime upravlja.

 

Obvezno mirovinsko osiguranje (mandatory pension plan/scheme) - mirovinsko osiguranje u kojemu su obuhvaćeni dijelovi radno aktivnog stanovništva, na temelju svojeg svojstva ili statusa, bez obzira na njihovu volju u tom pogledu; u Republici Hrvatskoj se provodi kao obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u sklopu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u sklopu obveznih mirovinskih fondova). Osiguranici koji udovolje određenim zakonom propisanim uvjetima mogu ostvariti pravo na mirovinu ili neko drugo pravo iz sustava mirovinskog osiguranja (npr. pravo na naknadu za tjelesno oštećenje, naknadu plaće za vrijeme profesionalne rehabilitacije).

 

Osigurani slučaj - događaj za koji se vezuje nastupanje rizika u sklopu osiguranja; u mirovinskom osiguranju osigurani slučaj znači nastanak invalidnosti, smrti ili navršavanje starosne dobi za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu; te nastanak tjelesnog oštećenja.

 

Osiguranik - osoba koja je obuhvaćena mirovinskim osiguranjem i osigurana na rizike u sklopu toga osiguranja; stjecanjem svojstva osiguranika između njega i nositelja mirovinskog osiguranja uspostavlja se osiguranički odnos koji u sebi sadržava određena očekivana prava (mogućnost stjecanja mirovine i dr.), ali i određene obveze (plaćanje doprinosa, obavještavanje o statusnim promjenama i dr.); u obveznom mirovinskom osiguranju osiguranikom se postaje stjecanjem određenoga svojstva (radnika u radnom odnosu i dr.); s obzirom na karakter osoba obuhvaćenih mirovinskim osiguranjem, razlikuju se osiguranici radnici, osiguranici samostalnih djelatnosti i osiguranici poljoprivrednici; svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju može se utvrđivati u posebnom postupku u sklopu matične evidencije.

 

Osiguranje - djelatnost koja se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od rizika koji ugrožavaju imovinu i osobe. Mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti, može biti obvezno i produženo. Produženo osiguranje, za razliku od obveznog, dobrovoljnog je karaktera i može se uspostaviti u određenim slučajevima određenim zakonom radi produžavanja ranije preostalog obveznog osiguranja.

 

Osnovna mirovina - mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti koju ostvaruju osiguranici koji su od 1. siječnja 2002. obuhvaćeni i obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje; osnovna mirovina određuje se prema stažu osiguranja navršenom nakon 1. siječnja 2002. prema 0,25% bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskoj, 25% aktualne vrijednosti mirovine i osobnim bodovima osiguranika u trenutku odlaska u mirovinu.

 

Osobe osigurane u određenim okolnostima - osobe koje nemaju svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju, ali su osigurane za rizik invalidnosti ili smrti, ako do njega dođe u određenim slučajevima (ozljeda na radu ili profesionalna bolest prilikom praktične nastave učenika ili studenata i dr.).

 

Osobni bodovi - jedan od elemenata za izračun mirovine; zasnivaju se na umnošku prosječnih vrijednosnih bodova (odnosa osiguranikove plaće i prosječne plaće) i navršenom mirovinskom stažu osiguranika u odnosnom slučaju i čine subjektivne veličine na kojima se temelji izračun mirovine u pojedinom slučaju.

 

Osobni račun - račun ostvaren u Središnjem registru osiguranika (REGOS) za svakog pojedinog osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, na kojemu se evidentiraju njihovi uplaćeni doprinosi i prinosi od njihove kapitalizacije. Osobni račun je vlasništvo člana fonda.

 

Ozljeda na radu - ozljeda koju pretrpi osiguranik na radu ili povodom rada, tj. mora biti uzročno vezana s radom; s ozljedom na radu izjednačene su i druge neke ozljede (ozljeda na putu na posao ili s posla i dr.); u slučaju ozljede na radu kao uzroka invalidnosti, invalidska mirovina određuje se u većoj svoti.

 

P

 

Paternalizam – vjerovanje da pojedincima nedostaje dalekovidnosti za kupnju dovoljne razine osiguranja za njihovo dobro i stoga ih država  mora prisiliti da to učine.

 

Plaća - posebno primanje iz rada; služi i kao izvor za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje (bruto plaća) i kao jedan od parametara za određivanje mirovine, evidentira se u matičnoj evidenciji.

 

Pokrovitelj dobrovoljnog mirovinskog fonda - pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge pripadnika samostalnih djelatnosti koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju dobrovoljnog mirovinskog fonda i plaćanju doprinosa u dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.

 

Polazni faktor - veličina koja se uzima u obzir pri izračunu prijevremene starosne mirovine i starosne mirovine.  Pri izračunu prijevremene starosne mirovine polazni faktor ovisi o odnosu navršene starosne dobi osiguranika u trenutku odlaska u mirovinu i uvjeta starosne dobi za starosnu mirovinu, a od 1. studenog 2010. pri utvrđivanju polaznog faktora uzima se u obzir i navršeni mirovinski staž osiguranika. Polazni faktor određuje se brojkom 1 i smanjuje se u rasponu od 0,15% do 0,34% za svaki mjesec ranijeg umirovljenja, zavisno od navršenog mirovinskog staža u danom slučaju. Pri izračunu starosne mirovine osiguranika koji prvi put ostvaruje pravo na mirovinu polazni faktor se povećava po 0,15% a najviše do 9%, za svaki mjesec, koliko je osiguranik stariji od propisane starosne dobi u trenutku odlaska u mirovinu.

 

Posebni staž - vrijeme provedeno izvan osiguranja koje se priznaje u mirovinski staž (u međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju naziva se i izjednačeno vrijeme); u postojećem mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti posebni staž postoji u slučaju sudjelovanja u Domovinskom ratu.

 

Pravo mirovinskog osiguranja - skup pravnih normi, međusobno povezanih, kojima je uređeno područje mirovinskog osiguranja, tj. organizacija, financiranje, prava i postupak za njihovo ostvarivanje te ostalo, potrebno za funkcioniranje u sklopu toga osiguranja; u objektivnom smislu, pravo mirovinskog osiguranja obuhvaća sve pravne norme kojima je uređeno to osiguranje, a u subjektivnom smislu – skup normi kojima su uređena prava pojedinaca i njihov položaj u tome osiguranju.

 

Pridodani staž - način uvećavanja ukupno navršenog staža osiguranja u slučaju invalidske mirovine ili obiteljske mirovine nakon umrlog osiguranika pri određivanju mirovine; svrha mu je kompenzacija nenavršenog staža u slučaju invalidnosti ili smrti osiguranika.

 

Prinos - postotna promjena vrijednosti obračunske jedinice tijekom proteklih 12 mjeseci. Prinos ovisi o kretanju tržišne vrijednosti imovine mirovinskog fonda (obveznica, dionica i drugih vrijednosnih papira koji su u portfelju fonda). Nominalni prinos Fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja i vrijednosti te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci. Stopa realnog prinosa Fonda određuje se na način da se nominalni godišnji prinos Fonda korigira s indeksom potrošačkih cijena.

 

Prijenos računa - prijenos pripadajuće imovine člana iz jednog fonda u drugi. Izbor fonda u kojem će osiguranik imati račun je slobodan kao i mogućnost prijenosa računa iz jednog fonda u drugi. Pri tome uvijek valja imati na umu da se prilikom izlaska iz fonda naplaćuje izlazna naknada, osim u slučaju članstva u obveznom fondu, gdje se nakon tri godine članstva u istom fondu ne naplaćuje izlazna naknada.

 

Prijevremena starosna mirovina - ostvaruje se do pet godina prije navršene starosne dobi za starosnu mirovinu i uz navršeni određeni duži mirovinski staž, umanjuje se primjenom polaznog faktora trajno, zavisno od toga koliko je ranije ostvarena u odnosu na propisanu starosnu dob za starosnu mirovinu u određenom slučaju.

 

Privremeni račun - račun otvoren za prosljeđivanje sredstava nepovezanih uplata i uplata koje nakon povezivanja nije moguće proslijediti u obvezne fondove.

 

Primitak - označava svaki osobni prihod iz kojega se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje, a ostvaren je na temelju druge samostalne djelatnosti ili povremenog nesamostalnog rada u smislu poreznih propisa; od 2003. i u zakonodavstvu o mirovinskom osiguranju.

 

Profesionalna bolest - bolest do koje je došlo u izravnoj vezi s radom; da bi bila priznata kao takva potrebno je i određeno vrijeme izloženosti štetnim utjecajima rada i radne sredine koji uzrokuju profesionalnu bolest, kao i postojanje određene bolesti na Listi profesionalnih bolesti; u slučaju invalidnosti zbog profesionalne bolesti – invalidska mirovina određuje se u većoj svoti.

 

Profesionalna rehabilitacija - skup mjera i postupaka kojima se osiguranik, kod kojega je nastala invalidnost osposobljava za obavljanje nekog drugog posla ili zanimanja; profesionalna rehabilitacija obavlja se u pravilu u posebnim organizacijama i prema posebnim programima za obrazovanje odraslih; u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti profesionalna rehabilitacija može se ostvariti i kao posebno pravo.

 

Programi socijalnog osiguranja (Social insurance programs) - državni programi koji pružaju zaštitu pri nastanku nepovoljnog događaja.

 

R

 

Radni staž - razdoblja provedena na radu ili u radnom odnosu; u pravilu se poklapa sa stažem osiguranja; kao termin ne koristi se u mirovinskom osiguranju.

 

Redovna dob umirovljenja (Normal retirement age) - dob u kojoj pojedinac stječe pravo na punu starosnu mirovinu. Obično je to sa 65 godina, no u posljednje se vrijeme u mnogim zemljama granica podiže na 67 godina.

 

Renta (Annuity) – plan osiguranja u kojemu se plaća premija, a naknadno se u pravilnim intervalima isplaćuju određeni iznosi novca sve dok je vlasnik police živ.

 

Rješenje - pojedinačni akt donesen u upravnom postupku kojim je odlučeno o pravu pojedinca u nekom upravnom području; u mirovinskom osiguranju rješenjem se odlučuje o pravu na mirovinu, naknadi zbog tjelesnog oštećenja, profesionalnoj rehabilitaciji i utvrđuju druge činjenice odlučujuće za ostvarivanje prava iz tog osiguranja (svojstvo osiguranika, mirovinski staž i drugo).

 

S

 

Sigurnost ulaganja - najvažnije načelo ulaganja mirovinske štednje, koje je zbog socijalne važnosti mirovinskog osiguranja restriktivnije uređeno nego za druge oblike ulaganja, radi postizanja prinosa uz što manji rizik.

 

Smanjena sposobnost za rad - trajno stanje nemogućnosti obavljanja poslova za koje je osiguranik osposobljen (profesionalna nesposobnost za rad).

 

Socijalna sigurnost - jedan od ciljeva socijalne politike, odnosno sigurnost od socijalnih rizika (u mirovinskom osiguranju: starost, invalidnost i smrt); sadržava sveobuhvatnost osoba i sveobuhvatnost zaštite od socijalnih rizika; u zemljama Zapada - sinonim za socijalno osiguranje.

 

Socijalno osiguranje - skupni naziv za svih pet grana toga osiguranja (zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, osiguranje za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i osiguranje obiteljskih dodataka /doplatak za djecu/).

 

Socijalno pravo - skup pravnih normi kojima je uređeno područje socijalnog osiguranja i socijalne skrbi, odnosno socijalne sigurnosti uopće u nekoj državi.

 

Središnji registar osiguranika (REGOS) - tehničko središte mirovinskog sustava koje omogućava prijavu i promjenu obveznog mirovinskog fonda, prihvat i obradu potrebnih obrazaca, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa, uvid u stanje i promet na osobnom računu te podršku prilikom zatvaranja osobnog računa i prijenosa imovine člana fonda zakonskim primateljima, vođenje i održavanje Registra, prosljeđivanje podataka iz Registra i zaštitu podataka.

 

Starenje stanovništva (Ageing of Population) - demografska pojava, koju treba jasno razlučiti od individualnog starenja, koje je biološka pojava. Starenje stanovništva je poput demografske tranzicije, sastavni dio procesa društvenogospodarskog napretka, ponajviše posljedica smanjivanja broja živorođenih (nataliteta). Ujedno, progresivnim promjenama u uvjetima života stanovništva povezanim s industrijalizacijom i urbanizacijom, širenjem obrazovanja, poboljšanjem zdravstvene i socijalne zaštite omogućen je značajan pad stope mortaliteta i produženo očekivano trajanje života. Starenje stanovništva jedno je od značajnijih pokazatelja ekonomskog razvoja, ali kako podrazumijeva ekonomske promjene, poput promjena u strukturi proizvodnje i potrošnje, te promjena u obujmu i struktura ekonomski aktivnog stanovništva i slično, starenje stanovništva može biti i destabilizirajući čimbenik gospodarskog razvoja. To je važno pitanje i sa stanovišta javnih financija jer jako rastu troškovi mirovinskog osiguranja i zdravstvene zaštite.

 

Starosna mirovina - ostvaruje se na temelju određene starosne dobi (različita za muškarce i žene) i navršenog određenog mirovinskog staža; visina mirovine zavisi od plaće ostvarene tijekom radnog vijeka osiguranika i navršenog mirovinskog staža.

 

Staž osiguranja - vrijeme provedeno u obveznom mirovinskom osiguranju nakon 15. godine života osiguranika; u pravilu staž osiguranja morao bi biti pokriven uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje (izuzetak: staž osiguranja u slučaju bivših političkih zatvorenika, prema istoimenom zakonu).

 

Stopa ovisnosti stanovništva (Dependency ratio) - omjer korisnika mirovinskog osiguranja i aktivnih osiguranika.

 

Stopa zamjene (Replacement ratio) - omjer prosječne mirovine i prosječne plaće.

 

Sustav generacijske solidarnosti (Pay-As-You-Go) - sustav socijalnog osiguranja u kojem se naknade isplaćuju postojećim umirovljenicima od tekućih doprinosa sadašnjih radnika.

 

Sustav kapitaliziranog pokrića (Fully funded) - mirovinski sustav u kojemu se pojedinačne mirovine isplaćuju iz depozita što ih je osoba ostvarila tijekom radnog vijeka uvećanih za akumulirane kamate

 

T

 

Tajnost podataka - obveza Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u pogledu čuvanja osobnih podataka o osiguranicima koji se koriste za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja koji se saznaju u sklopu postupka za ostvarivanje prava iz tog osiguranja.

 

Trajnost računa - račun u fondu je trajan, sve do umirovljenja odnosno povlačenja sredstava s računa; sredstva na računu su vlasništvo člana, osiguranika, neovisno o promjenama zaposlenja, prekidima u zaposlenju ili privremenom prekidu uplate doprinosa.

 

Tjelesno oštećenje - gubitak funkcije ili gubitak nekog organa ili dijela ljudskog tijela; izražava se u postotku od 30% do 100% i određuje se prema posebnoj listi; tjelesno oštećenje može, ali ne mora utjecati na eventualnu invalidnost kod pojedinca; temelj za ostvarivanje prava na određenu naknadu u sklopu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, s tim da uzrok tjelesnog oštećenja u tome slučaju mora biti ozljeda na radu ili profesionalna bolest.

 

U

 

Učinak nasljedstva (Bequest effect) - povećana štednja roditelja kojom se financiraju nasljedstva za djecu radi neutraliziranja međugeneracijske preraspodjele dohotka prouzročene sustavom mirovinskog osiguranja.

 

Učinak supstitucije bogatstva (Wealth substitution effect) - istiskivanje privatne štednje zbog postojanja mirovinskog osiguranja.

 

Učinak umirovljenja (Retirement effect) - učinak što se postiže kada mirovinsko osiguranje motivira pojedinca na ranije umirovljenje, što znači da pojedinac mora više štedjeti kako bi se tim sredstvima financiralo primanje mirovine tijekom duljeg razdoblja.

 

Ugovor o mirovini - ugovor koji sklapa član fonda s mirovinskim osiguravajućim društvom; u njemu ugovara oblik mirovine, dakle visinu i učestalost isplate te druge uvjete mirovinskih davanja.

 

Ujednačavanje potrošnje (Consumption smoothing) - praksa smanjivanja potrošnje u godinama visokih zarada kako bi se povećala potrošnja u godinama niskih zarada.

 

Unutargeneracijska preraspodjela - proučava se koliko su bogatiji kroz mirovinske doprinose dali za siromašnije; u zemljama koje imaju dugo godina mirovinsko osiguranje, za  nedavno umirovljene i za one koji će u budućnosti odlaziti u mirovinu općenito vrijedi načelo: što su veća primanja, manji je dobitak od mirovinskog osiguranja. 

 

Upravni postupak - skup postupovnih pravila (propisa) kojima je uređen postupak ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja (i inače pojedinačnih prava građana kod tijela i ustanova koje imaju javne ovlasti); upravni postupak uređen je Zakonom o općem upravnom postupku, koji je zajednički svim upravnim djelatnostima, s tim da se za svaku djelatnost propisuju posebni propisi, svojstveni za nju (poseban upravni postupak); u upravnom postupku osigurava se dvostupnost u rješavanju o pravima pojedinaca (pravo na žalbu i drugostupanjsko rješenje u povodu žalbe), kao i sudska zaštita prava putem pokretanja upravnog spora protiv drugostupanjskog rješenja; u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dvostupnost se osigurava u sklopu Zavoda, a sudska zaštita prava - na Upravnom sudu Republike Hrvatske.

 

Usklađivanje mirovina - način na koji se obavlja usklađivanje mirovina s ekonomskim kretanjima; u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti u Hrvatskoj mirovine se usklađuju prema polovici stopa rasta plaća i polovici stope rasta cijena na malo.

 

Uzrok invalidnosti - događaj u vezi s osiguranikom zbog kojeg je kod njega nastala nesposobnost za rad; u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti uzrok invalidnosti može biti: bolest ili ozljeda (izvan rada), odnosno ozljeda na radu ili profesionalna bolest (profesionalni uzroci invalidnosti); od uzroka invalidnosti zavisi i svota invalidske mirovine u odnosnom slučaju.

 

V

 

Vlasništvo sredstava na računu - sredstva na računu u fondu vlasništvo su osiguranika, članova fonda i predmet su nasljeđivanja. Sredstva na računu člana obveznog fonda ne mogu biti predmetom ovrhe niti dio stečajne mase člana fonda kao niti dio stečajne mase banke skrbnika.

 

Vrijednosni bodovi - količnik između plaće osiguranika i prosječne plaće u Hrvatskoj u pojedinoj godini; od 2010. za izračun mirovine određuju se na temelju svih plaća osiguranika ostvarenih tijekom radnog vijeka.

 

Vrijednost mirovine (Social security wealth) - sadašnja vrijednost očekivanih isplata mirovine za neku osobu umanjena za očekivane uplate doprinosa.

 

Vrijednost obračunske jedinice - vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda za dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem razlike neto imovinske vrijednosti mirovinskog fonda i ukupnog broja obračunskih jedinica mirovinskog fonda na taj dan. Uplaćeni doprinosi, kao i preneseni računi u Fond, konvertiraju se u obračunske jedinice. Za potrebe vrednovanja, svaka obračunska jedinica predstavlja proporcionalni udio u neto ukupnoj imovini Fonda. Ukupna vrijednost svih obračunskih jedinica Fonda uvijek će biti jednaka ukupnoj neto imovinskoj vrijednosti Fonda, izračunatoj sukladno Zakonu. Banka skrbnik dnevno utvrđuje vrijednost obračunske jedinice. Početna vrijednost obračunske jedinice iznosi 100,00 kn.

 

Z

 

Zakonodavstvo o mirovinskom osiguranju - skup zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima je uređeno područje mirovinskog osiguranja; u Republici Hrvatskoj su temeljni zakoni u ovom području Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

 

Zajamčeni prinos - Mirovinska društva ostvaruju različite prinose od imovine u koju su uložena sredstva fonda, a zbog zaštite interesa članova obveznog mirovinskog fonda, mirovinsko društvo jamči dodatnu sigurnost putem instituta zajamčenog prinosa. Svakom članu obveznog mirovinskog fonda jamči se prinos mirovinskog fonda u visini referentnog prinosa, utvrđenog od strane Agencije, umanjenog za šest postotnih bodova. Ako je godišnji prinos obveznoga mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa, mirovinsko društvo uplatit će razliku mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa i sredstava mirovinskog društva. Kao garancija za zajamčeni prinos, a koji pada na teret sredstava mirovinskog društva, osnovan je posebni garancijski fond. Agencija posebnim pravilnikom propisuje otvaranje, vođenje, način obračuna, obvezu uplate i rokove uplate u garancijski fond. Izračun zajamčenog prinosa obavlja se u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu na način i u roku utvrđenom propisom Agencije.



Webshop

Dionica Vrijednost Promjena Promet
HT-R-A140,80+0,21%2.337.032,63
ERNT-R-A1.122,00- 0,09%921.701,52
ADRS-P-A394,00+0,77%711.169,00
PODR-R-A350,99+2,27%332.429,67
ADRS-R-A510,000,00%153.200,00
RIVP-R-A24,01- 0,21%130.632,98
ADPL-R-A106,59+0,57%119.548,69
INA-R-A2.850,00+1,79%102.550,00
Zaključne cijene : 27.05.2016
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta
  • CROBEX: 1.721,49 0,32 %
  • CROBEX10: 1.003,22 0,49 %
Valuta Apena Kupovni Srednji Prodajni
AUD0014,8301324,8446664,859200
CAD0015,1281815,1436125,159043
CZK0010,2766310,2774630,278295
DKK0011,0047401,0077631,010786
HUF1002,3774092,3845632,391717
JPY1006,0959926,1143356,132678
NOK0010,8057080,8081320,810556
SEK0010,8067430,8091710,811599
CHF0016,7484856,7687916,789097
GBP0019,8022159,8317109,861205
USD0016,6850826,7051986,725314
EUR0017,4712487,4937297,516210
Tečajna lista HNB-a za datum: 28.5.2016
Fond Vrijednost Valuta Promjena
Ilirika Azijski ...43,0299+2,09%
Ilirika BRIC67,6363+1,75%
KD Energija7,9382kn+1,74%
ZB BRIC+80,4743+1,55%
Ilirika Europa116,4376+1,40%
ZB euroaktiv131,5100+1,23%
KD Nova Europa5,1375kn+1,20%
Alpen.Special ...144,0205kn+1,18%
Neta Global ...83,7355kn+1,08%
ZB trend154,1284$+0,94%
KD Prvi izbor13,3864kn+0,92%
Datum: 25.5.2016